Facilitace jednání

Facilitátor je člověk, který na sebe vzal roli moderátora setkání. Jeho role ovšem začíná už přípravou porady, hledáním adekvátních metod a plánováním času, pokračuje vlastním vedením porady a řízením diskusí a dbá také o jednoznačné a všem srozumitelné výstupy. Jeho úkolem není navrhovat a hodnotit přijatá řešení, ale vést skupinu tak, aby její práce přinášela co nejlepší výsledky pro členy skupiny. Jeho role je svým způsobem dominantní, ale jeho působení je striktně vymezeno na vedení procesní, nikoli obsahové, hodnotící a rozhodovací. I z tohoto důvodu musí jít o osobnost zralou s jasným vědomím pravomocí a zodpovědností plynoucí z role, zároveň ale se schopností potlačit svou osobní potřebu sebeprosazení.

Teambuilding

Program provází tým cestou od tvorby týmu k jeho vysoké efektivitě. Nabízí metodiku, jak namixovat tým z hlediska odbornosti, ale i týmových charakteristik členů, jak definovat pozice v týmu (vedoucí, facilitátor, ďáblův advokát…) a vede k rozhodnutí o užitečnosti diferenciace rolí.

Mapuje vývoj skupiny, co musí vedoucí udělat, aby pomohl tým provést riziky růstu k synergii, jaké styly vedení použít, dokládá specifické vedení skupiny pro jednotlivé fáze a na základě “putování úkoly” odkrývá zákonitosti tohoto procesu. Vnáší do práce týmu projektové myšlení – rozvíjí dovednost organizace práce, času a rizik v týmu.

p.Program ukazuje rysy procesu řešení a nabízí výběr technik, které se při řešení problémů osvědčují, zároveň nabízí metodický postup jejich aplikace, oblasti použití i omezení. Program využívá zajímavých situací a poskytuje návod k vlastnímu použití, včetně vzorů. Zvláštní pozornost programu se zaměřuje na chování vedoucího týmu a jeho zásahům v rozvíjející se krizi.

Řešení problémů a rozhodování

Frekventanti si uvědomí svoje osobní rozhodování – ověří si, jaký jej jejich rozhodovací styl, protrénují v praktických příkladech techniky pro vyhledávání, analýzu a hodnocení řešení možností, zúžení výběru pro rozhodování (techniky jako „ďáblův advokát”, „rybí kost”, „analýza silového pole”, „vícekriteriální analýza” apod.).

Rozšíří si repertoár technik týmového rozhodování včetně jejich výhod, rizik a podmínky autoritativního a participativního rozhodování. Dozví se, jak snížit účinky nejistoty a jak zvládat rozhodovací stres.

Vedení a řízení změn

V modulu účastníci poznají příčiny a důsledky vyhýbání se změnám a uvědomí si, proč změny selhávají. Dozví se, jak zvládat emoční bariéry spolupracovníků použitím adaptačního modelu a dostanou návody na zapojení různých typů lidí. Naučí se, které kroky musí udělat v konkrétní situaci (jak naplnit osm nezbytných kroků v procesu změny) a vytvoří si strategii komunikace změny či inovace, která sníží hladinu nejistoty a pocitu ohrožení lidí.