Komunikace, spolupráce a řešení konfliktů

Modul se zaměřuje na všechny formy a principy efektivní komunikace jako základního prostředku předávání informací, zadávání úkolů, získávání a poskytování zpětné vazby a důležitých manažerských rozhovorů. Účastníci se naučí jak dovednost vhodně sdělovat, tak i schopnost dobře naslouchat, argumentovat a přesvědčit partnera. Uvědomí si, jak lépe kontrolovat svůj komunikační projev a využít poskytované zpětné vazby. Nedílnou součástí tohoto modulu je osvojení si účinných kroků předcházení a řešení konfliktů a sporů a jejich využití v praxi – nalezení své individuální strategie řešení obtížných situací a stanovení kroků pro rozvoj proaktivních strategií.


Vedení lidí a motivace

Cílem modulu je uvědomit si obsah práce manažera ve všech jeho rolích a z nich vyplývající kompetence. S tím souvisí předpoklady, schopnosti a dovednosti důležité pro tuto roli, ale také bariéry, které brání být efektivním manažerem. Účastníci se seznámí s konceptem situačního vedení, který je základem pro adekvátní styl vedení podřízených a osvojí si různé nástroje motivace s ohledem na naturel, zralost a praxi různých typů lidí v konkrétní pracovní pozici. Zdokonalí se v dovednosti vedení pracovních rozhovorů a práci s jejich výstupy.

Vedení týmu a týmová spolupráce

Kurz se zaměřuje na posílení a ujasnění vlastních zkušeností o tom, jak funguje tým a co udělat pro to, aby dlouhodobě efektivně pracoval. Naučí účastníky vnímat silné a slabší stránky členů týmu a co nejlépe využívat jejich potenciálu pro týmovou spolupráci. Modul se zaměřuje na základy leadershipu a přístupy k druhým při jejich vedení a seznámení se s rolemi v týmu. Na praktických příkladech analyzuje a vysvětluje zdroje neporozumění a soustředí se na možnosti jejich prevence a ovlivňování.

Vedení porad a workshop

Modul se zaměřuje na všechny formy a principy efektivní komunikace jako základního prostředku předávání informací, zadávání úkolů, získávání a poskytování zpětné vazby a důležitých manažerských rozhovorů. Účastníci se naučí jak dovednost vhodně sdělovat, tak i schopnost dobře naslouchat, argumentovat a přesvědčit partnera. Uvědomí si, jak lépe kontrolovat svůj komunikační projev a využít poskytované zpětné vazby. Nedílnou součástí tohoto modulu je osvojení si účinných kroků předcházení a řešení konfliktů a sporů a jejich využití v praxi – nalezení své individuální strategie řešení obtížných situací a stanovení kroků pro rozvoj proaktivních strategií.

Argumentace, přesvědčování a vyjednávání

V modulu si účastníci uvědomí strategické momenty vyjednávání a jeho hlavní fáze – přípravu, práci s informacemi a hledání strategie, ale také cestu k výsledku. Prohloubí si dovednost komunikační, schopnost dobře formulovat, naslouchat, argumentovat, hledat přijatelné řešení stejně jako ústupky nebo kompromisy. Seznámí se s náměty na propojení emocí a logických argumentů. Ve cvičení budou odhalovat argumentační chyby a vytvoří si databanku argumentů, které se vztahují k jejich práci. Vytvoří si předpoklady pro zvládání námitek a přesvědčení oponenta.

Prezentační dovednosti

Účastníci si posílí a zkvalitní své prezentační schopnosti tak, aby jejich prezentace byly přesvědčivé, profesionálně zpracované a účinné v konkrétních pracovních situacích. Získají individuální podněty a doporučení, jak zvýšit účinek a jak zvládat negativně naladěné publikum a kritické situace. Procvičí si a osvojí pokročilé formy a postupy prezentace, zvládání negativních reakcí publika, práci s dotazy a připomínkami, taktiky a scénáře využitelné v obtížných situacích různého typu. Součástí modulu je také exkurs do tématu práce s trémou a stresem.

Koučování a rozvoj pracovníků

V tomto modulu se naučí používat mocný model koučovacího rozhovoru a seznámí se s metodami a technikami koučování. Procvičí si praktické vedení koučovacího rozhovoru a budou vědět, kdy využívat koučující přístup v běžných pracovních situacích. Součástí modulu jsou také aplikační oblasti využití koučujícího přístupu – vedení hodnotícího rozhovoru, osvojení si zásad delegování pravomocí a přípravy podřízených.

Zásadní manažerské rozhovory

Modul provází účastníky úspěšnými manažerskými pohovory – dovednostmi v jednotlivých fázích situačního vedení. Procvičí si dovednost účinné zpětné vazby a jejího motivačního účinku (jak na ni reagovat, upevnit), budou trénovat rozhovor zaměřený na poskytování pozitivní zpětné vazby – zásady sdělování ocenění a pochvaly. Vyzkouší si prakticky korekci a přípravu na problémové rozhovory – na kárný a disciplinární, kde je třeba sdělit negativní zpětnou vazbu a konstruktivní kritiku. Podle potřeby obsah může být zaměřen na další typ rozhovoru – motivační, přijímací, výběrový, propouštěcí apod.

Vedení hodnotících rozhovorů

Hodnotící rozhovor je jedním z nejnáročnějších manažerských rozhovorů. V jeho průběhu se manažer často dotýká osobní hodnoty spolupracovníka. Pokud dobře zvládne tento rozhovor, je hodnocený motivován pro další období nejen k vysoké výkonnosti, ale i ochotě rozvíjet svůj potenciál. Modul je zaměřen na všechny klíčové oblasti vedení hodnotícího rozhovoru. Učí jak vést úvodní část rozhovoru, jak zvládat emoce, které v průběhu rozhovoru vznikají. Pomocí koučovacího přístupu učí jak získat více z úspěchu hodnoceného, ale i posílit schopnost sdělit motivujícím způsobem kritiku – oblasti nutné ke zlepšení.

Vedení projektu

Cílem je dokázat efektivně propojit projekty se strategií společnosti. Co jsou klíčové faktory úspěchu projektu a proč se projekty někdy nedaří? Účastníci se naučí definovat rozsah projektu a stanovit metriky pro vyhodnocení úspěšnosti jeho realizace. Budou vedeni k pochopení principů plánování, které vedou k vytvoření prakticky použitelných projektových plánů. Vytvoří si komunikační strategii projektu – seznámí se s  obsahem a formou komunikačního plánu. Dozví se, jak funguje systém projektových porad a naučí se efektivně komunikovat v rámci projektového týmu.

Firemní kultura a vnitrofiremní komunikace

Modul se zaměřuje na to, jaká je podstata a význam firemní kultury, její projevy, faktory a podmínky rozvoje, principy a prvky firemní kultury (představy, přístupy a hodnoty). Těžiště je v možnostech ovlivňování kultury v běžných situacích komunikačními prostředky – komunikační strategie zavádění změn, argumentační řetězce, řazení argumentů, předávání informací, zadávání úkolů, řešení konfliktů a sporů apod.

Facilitační dovednosti

Účastníci získají základní dovednost vedení skupinové pracovní schůzky k cíli (výsledku), na kterém se podílí všichni účastníci jednání. Zorientují se v odlišnostech v přístupu k workshopu, poradám a dalším typům jednání. Získají přehled o kontextu workshopu či porady a o přípravě scénáře jednání. Ujasní si kroky vedení procesu a roli vedoucího, facilitátora / moderátora. Kurz je zaměřen zejména na aplikační úroveň facilitace a promyšlenou volbu technik skupinové práce a rozhodování.

Obtížné situace ve facilitaci

Kurz je zaměřen zejména na aplikační úroveň facilitace. Cílem kurzu je pracovat s účastníky prvních dvou modulů facilitační školy, kteří již zvládli základy dovednosti facilitace a ovládají také metody týmového řešení problémů a rozhodování. Účastníci si upevní získané dovednosti a znalosti z předchozích modulů a pomocí sdílené zkušenosti zvýší svoji sebejistotu facilitátora. Rozšíří si spektrum přístupů a metod pro práci ve ztížených nebo neobvyklých podmínkách. Získají další speciální odborné informace, které jim umožní vyrovnat se s řešením a improvizací v mimořádných situacích facilitátorské praxe.

Prodejní dovednosti

Prodej neznamená manipulovat ostatní, aby si něco koupili. Prodej vyžaduje pokrytí potřeb a vytvoření atmosféry, která dovede zákazníka k rozhodnutí, které je výhodné pro všechny strany. Úspěšný obchodník by měl na prodej nahlížet z pohledu zákazníka. Jen tak si může získat zákazníkovu důvěru a tím budovat kvalitní vztahy. Účastníci uslyší, jak jsou důležité informace o zákazníkovi. Poznají, co všechno musí znát o své firmě, výrobcích a konkurenci a dozví se, jak upoutat zákazníkovu pozornost. Poznají, co ve skutečnosti znamenají námitky. Dozví se, jak a kdy na námitky reagovat. A zjistí, jak jim zvládnutí námitek pomůže lépe prodávat.